SÜTI TÁJÉKOZTATÓ

A https://gazditippek.hu honlapot (a továbbiakban: "Honlap") a Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cégjegyzékszáma: 01-17-000552, képviseli: Saverio Traficante, Martin Gaishüttner és Dr. Fábián Zsolt) (a továbbiakban: „Társaság” vagy „Adatkezelő”) üzemelteti. 

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi Süti Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), amelyek a Honlap minden látogatójára irányadók. A Honlap betöltésével, a Honlapra történő belépéssel és annak használatával, a sütik használatára vonatkozó beállításaival Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Tájékoztató és annak az Ön látogatása idején mindenkor hatályos módosításai Önre nézve kötelezők és vállalja azok betartását. Amennyiben nem ért egyet a Tájékoztatóval, kérjük, ne használja a Honlapot. A Társaság a jelen Tájékoztatót bármikor, az Ön kifejezett tájékoztatása nélkül is módosíthatja a szövegének frissítése révén, és mert az ilyen módosítások is kötik Önt, ezért javasoljuk Önnek a Tájékoztató időről időre történő ismételt ellenőrzését. 

A Boehringer Ingelheim nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. A személyes adatok gyűjtésének és feldolgozásának jellege, köre és célja a felhasználó Honlapon tett látogatása során végrehajtott tevékenységétől függ. A személyes adatok gyűjtése és feldolgozása ugyanakkor minden esetben kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. A sütik, mint személyes adatok kezelésére a következő rendelkezések vonatkoznak. 

1. Adatkezelő adatai 

cégnév: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe 

székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10. 

cégjegyzékszám: 01-17-000552 

képviseli: Saverio Traficante, Martin Gaishüttner és Dr. Fábián Zsolt fióktelep-vezetők 

e-mail: dataprotection.hu@boehringer-ingelheim.com 

tel.: +36 1 299 8900 

Amennyiben a jelen Tájékoztatóval, vagy az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérem forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek bármelyikén. 

2. Általános rendelkezések 

A jelen Tájékoztatóban alkalmazott fogalmak megfelelnek a hatályos jogszabályi előírások – így különösen: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) – által meghatározott fogalmaknak.  

Adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelések során a mindenkor hatályos jogszabályi előírások és adatkezelési alapelvek maradéktalan betartásával jár el. 

3. A Honlap használata során megvalósított egyes adatkezelések 

A Honlap használata, vagy bármilyen egyéb, a Honlappal kapcsolatos tevékenység kapcsán megvalósuló személyes adatkezelésre vonatkozó tájékoztató itt érhető el.  

Az adatkezelések jogalapjai: 

A sütik (ide nem értve az alapvető sütiket) tekintetében az adatkezelés jogalapja az Érintett kifejezett hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb időtartamig, illetőleg az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, hacsak jelen Tájékoztató vagy valamely jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. Az Érintetteknek lehetőségük van a sütiket törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.  

Az adatkezelés/hozzájárulás megtagadásának lehetséges jogkövetkezményei: a Honlap használhatóságának és funkcionalitásának csökkenése. Az adatok megadása fő szabály szerint nem előfeltétele szerződés megkötésének. 

b) A kezelt adatok köre: az Ön Honlapunkon tett látogatásának adatai, ideértve különösen az IP cím, a forgalmi adatok, helyadatok és egyéb közlések adatai, illetőleg az Ön számítógépére vonatkozó egyéb adatok; 

c) Adattovábbítás, hozzáférés, az adatok tárolása: 

Személyes adatokat harmadik féllel az alábbiak szerint oszthatunk meg: 

i. Szolgáltatók, alvállalkozók 

A személyes adatok jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett módon való kezelése érdekében külső szolgáltatókat vehetünk igénybe. Ezen szolgáltatók az adatokat a tőlünk kapott utasítások alapján számunkra, és a felügyeletünk mellett kezelik az adatvédelmi nyilatkozatban írottak szerint. 

Jelenleg ilyen külső szolgáltató nincs. 

ii. Adatok átadása az Európai Unión kívüli fogadó félnek 

Adattovábbításra harmadik országba megfelelőségi határozat, ennek hiányában megfelelő vállalati garanciák, általános adatvédelmi kikötések vagy az adott helyzetre jogszabály által biztosított eltérések, végső soron pedig az Érintett hozzájárulásával kerülhet csak sor. Az adattovábbítás jogszerűségéért és az adatok biztonságáért az Adatkezelőt teljeskörű felelősség terheli. 

iii. Adattovábbítás 

Az Adatkezelő nem értékesíti, nem osztja meg, nem továbbítja és nem adja bérbe a Honlap révén megszerzett információkat. 

iv. Adatbiztonság 

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy: 

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza; 
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához; 
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjanak az adatok biztonságáról;  
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről. 

v. Adatok fizikai tárolása 

Az Öntől gyűjtött adatokat az Adatkezelő Magyarország területén tárolja. 

4. Webnaplózás 

A Honlap használatakor bizonyos adatokat, ideértve a böngésző által küldött adatokat (például IP-cím, sütik fajtája, előző webhely, idő és dátum, megjelenített tartalom) a rendszer ideiglenesen tárol. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a weboldalunk használatát, és ha szükséges, áttekintsük és érvényesítsük saját jogainkat és harmadik felek jogait a törvényi előírások, a használati feltételek és harmadik felek jogainak megszegése vagy megsértése esetén. Ennek jogalapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja képezi. A naplófájlokat a rendszer mindaddig tárolja, amíg az a megfelelő cél érdekében szükséges, ez elvben nem lehet hosszabb, mint 14 nap. 

A Boehringer Ingelheim emellett az ilyen információkat anonimizált formában szükség szerint felhasználja a webhely továbbfejlesztésére is. Ezzel kapcsolatban további információt talál a „Sütik” c. részben. 

5. Sütik és hasonló technológiák 

Sütiket (a böngészőbe helyezett kis szöveges fájlokat) és hasonló technológiákat, például pixelcímkéket, adatgyűjtő jeleket és tiszta GIF-eket használunk (a weboldalhoz hozzáadva), (a továbbiakban együttesen: sütik). A következő szakaszban különbséget teszünk a sütik különböző kategóriái között.  

5.1. Alapvető sütik 

Alapvető sütikre van szükség a Honlap megfelelő működéséhez. Az ilyen sütik a Honlapot használhatóvá teszik olyan alapvető funkciókkal, mint például az oldal navigációja és a Honlap biztonságos területeihez való hozzáférés, vagy a nyelvi beállítások. Mivel fontosak a Honlap működése szempontjából, az ilyen sütiket Ön nem tilthatja le. A személyes adatok ezzel kapcsolatos feldolgozását a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján végezzük. 

A Honlap biztosításához általunk használt alapvető sütik közé tartoznak az olyan sütik, amelyek 

 • észlelik, hogy a felhasználó Java Script-et használ-e,  
 • lehetővé teszik a látogató számára, hogy több szerver közül egyről weboldal tartalmat kapjon, amikor a felhasználó a Honlapot böngészi, 
 • meghatározzák, hogy a felhasználó mely kategóriát fogadta el a sütikre figyelmeztető alkalmazásszalagon, 
 • fenntartják a felhasználó állapotát az összes oldalkéréshez. 

Az általunk használt alapvető sütik élettartama az adott munkamenettől egy évig terjed.  

5.2. Sütik a Honlap optimalizálásához 

Az Ön hozzájárulása alapján (a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja) sütiket használunk a Honlap hatékonyabb működtetése érdekében, valamint az Ön készülékének a későbbi látogatások során történő felismerése céljából, hogy információkat és statisztikákat gyűjthessünk az Ön általi felhasználásáról. Ön bármilyen hátrány és későbbi hatás nélkül bármikor visszavonhatja beleegyezését. Ehhez kérjük, módosítsa a beállításait itt.  

5.3. Analitikai sütik 

Az Ön hozzájárulása esetén használjuk a Google Analytics nevű, a Google, LLC által biztosított web analitikai szolgáltatást. A Google Analytics sütiket használ annak érdekében, hogy segítsen elemezni, hogy az egyes felhasználók milyen módon használják a Honlapot. Amennyiben Ön az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség területén van, az IP címét a Google lerövidíti, mielőtt kiküldené azt az Amerikai Egyesült Államokba. Bizonyos rendkívüli esetekben sor kerülhet arra, hogy az IP cím lerövidítése az USA-ba való kiküldést követően történik meg. A Boehringer Ingelheim nevében, Google ezt az információt arra használja, hogy a Honlappal kapcsolatos aktivitásokról riportokat készítsen és adjon át, illetve egyéb szolgáltatásokat valósítson meg, melyek a Honlap használatához és internet használathoz kapcsolódnak. Az Ön böngészője által a Google Analytics használata során továbbított IP cím nem kerül összekapcsolásra a Google által birtokolt egyéb adattal. Az analitikai szolgáltatás segítséget nyújt nekünk a szolgáltatásaink jobbításához. 

Ön megakadályozhatja, hogy a kérdéses süti által generált személyes adata (ideértve az IP címét is) továbbításra kerüljön a Google részére, amennyiben letölti és telepíti a következő plug-in-t: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ] vagy itt módosítja a beállításait. 

5.4. Marketing sütik 

Olyan marketing sütiket használunk, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy a felhasználókat más weboldalakra kövessük, és az egyes felhasználók számára releváns és vonzó hirdetéseket jelenítsünk meg. Ez a feldolgozás az Ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), amelyet Ön bármikor visszavonhat, jövőbeli hatállyal és bármilyen hátrány nélkül, az ezen a linken megadott beállítások módosításával.  

5.5. Közösségi beépülő modulok 

Honlapunkon integráljuk a Facebook Ireland Ltd., a 5-7 Hanover Quay 2 Dublin, Írország („Facebook”) és más szolgáltatók közösségi beépülő moduljait („beépülő modulok”), hogy lehetővé tegyük az Ön számára az általunk megjelenített tartalommal való interakciót (például „lájkolás” útján).  

Személyes adatainak védelme érdekében beépítettük az úgynevezett Shariff megoldást: Csak akkor, ha Ön rákattint a közösségimédia-szolgáltató gombjára a Honlapunkon (például a Facebook „like” gombra), böngészője közvetlen kapcsolatot létesít az adott szolgáltató szerverével, amely az USA-ban található. Ha Ön be van jelentkezve felhasználói fiókjába a megfelelő szolgáltatónál, az általunk megjelenített tartalom Ön általi használatáról ez további betekintést adhat hozzá az Ön profiladataihoz. A szolgáltató felel az Ön személyes adatainak (ideértve a jelen adatvédelmi nyilatkozat 2.1 szakaszában felsorolt adatokat) feldolgozásáért. A személyes adatok feldolgozásáról további információt a szolgáltató weboldalán talál. A beépülő modulok használatának jogi alapját a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szolgáltatja.  

További információk azokról a specifikus szolgáltatókról, akiknek a beépülő moduljait használjuk:  

A Facebook az EU-USA Adatvédelmi pajzs szerinti megfelelését saját maga hitelesítette (amint azt Ön is láthatja itt). Felhívjuk figyelmét, hogy nincs befolyásunk a Facebook adatfeldolgozási tevékenységeire, és a feldolgozás teljes hatókörével és céljaival, valamint annak időtartamával sem vagyunk tisztában. További információ a Facebook által végzett adatgyűjtés és -feldolgozás céljáról és hatályáról itt található. 

6. Az Érintett jogai 

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg: 

Átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintettnek arra, hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást kapjon, ennek része a jelen Tájékoztató is; 

Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személyek részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás, automatizált döntéshozatal, garanciák, stb.); 

Helyesbítéshez való jog: téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat helyesbítését; 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett kérheti az adat törlését, ha: 

 • az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték 
 • az Érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja 
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre 
 • az adatkezelés jogellenes  
 • jogi kötelezettség előírja a törlést 
 • az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban került sor; 

Tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben az Érintett tiltakozhat; ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az Érintettel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább; 

Adatkezelés korlátozásához való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása; 

Adathordozhatósághoz való jog: automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és az adatot tetszés szerint továbbíthatja; 

visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett a dataprotection.hu@boehringer-ingelheim.com e-mail címre vagy az Adatkezelő 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. szám alatti postacímére küldheti meg írásban. Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles, de a fenti elérhetőségeken megbízott adatvédelmi felelős áll az Érintettek rendelkezésére. 

Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). Az Érintett Adatkezelő által nyilvántartott e-mail címéről beérkező megkereséseket Adatkezelő úgy tekinti, hogy az az Érintettől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén Adatkezelő jogosult az Érintettet más módon hitelesíteni (pl. megadott telefonszámon szóban érdeklődni az írásbeli kérelem valóságtartamáról, szóbeli felkérésre írásbeli megerősítést kérni, vagy más, megfelelő beazonosítást kezdeményezni). 

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja. Adatkezelő a döntés eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeiknek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken. Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az Adatkezelő székhelye vagy az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság előtt. 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét. Erre tekintettel Adatkezelő kéri az Érintetteket, hogy bármely, az Adatkezelő által rögzített személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt a lehető leghamarabb tájékoztatni legyenek szívesek.